Darowiznę możesz odliczyć od podatku

Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej.

Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie 2015 r. na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Kto może odliczyć?

Wszyscy przedsiębiorcy oprócz  tych, którzy  rozliczają się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A), mogą dokonywać darowizn i odliczać je od dochodu.

W przypadku ryczałtowców (PIT-28) darowiznę odliczyć można od przychodu.

 

Ile można zyskać odliczając darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Podatnicy mają prawo do pomniejszenia swoich dochodów (przychodów) o darowizny przekazane na wskazane cele, ale łącznie do kwoty nie wyższej niż 6% osiągniętego w danym roku dochodu (przychodu), co wynika z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Oznacza to, że dokonując nawet kilku darowizn i tak nie odliczą więcej niż wskazane 6%.

Przykład:

Przy założeniu, że po odliczeniu standardowych kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS podatnikowi zostanie dochód w kwocie 85.528,00 zł, to bez ulgi zapłaci on 14.839 zł podatku. Jeżeli skorzysta on z ulgi, to zakładając, że jego przychód roczny (przed odliczeniami) wyniósł 100.664,04 zł i poniósł standardowe koszty z umowy o pracę 1.335,00 zł, ustali on dochód (przychód – koszty) = 99.329,04 zł. Maksymalna darowizna mogłaby wynieść zatem 6% tej kwoty, czyli 5.959,74 zł co w konsekwencji przedstawia się następująco:

100.664,04 – 1335,00 (koszty uzyskania przychodu) – 13.801,04 (składki ZUS) – 5.959,74 = 79.568,26 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 79.568 zł.

Podatek wyniesie 18% tej kwoty czyli 14.322,24 zł minus kwota wolna od podatku. Faktyczny zysk z korzystania z ulgi przez podatnika wyniesie zatem ponad 1000 zł.

 

Trzeba zadbać o dokumentację.

Darowizny powinny zostać udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Każdy podatnik, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy pracuje na przykład na etacie, ma prawo do dwóch niezależnych odliczeń w PIT. Kwoty te nie sumują się ze sobą i rozlicza się je oddzielnie.
– 1% podatku na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego)
– do 6% dochodu na rzecz organizacji realizującej cele pożytku publicznego.

Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% dochodu podatnika można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

Zgodnie z polskim prawem podatnik ujmuje darowiznę w PIT/CIT, a w przypadku ewentualnej kontroli Urzędu Skarbowego (w ciągu 5 lat) potwierdza ją wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (wydruku z własnego wyciągu bankowego). Innymi słowy nie jest potrzebne żadne dodatkowe oświadczenie/zaświadczenie organizacji o jej przyjęciu do ujęcia jej w rozliczeniu rocznym.

Jak to zrobić?

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Innymi słowy nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

W którym momencie dokonać darowizny?

W deklaracji składanej za 2015 rok można odliczyć darowizny dokonane w roku 2015.

Żródła: Gazeta Prawna, http://www.bankier.pl, http://www.pit.pl/darowizny/